Sunday, October 30, 2011

Kata Hubung

Kata Hubung 连词

*连词是用来连接词语、短语和句子的词。

1. agar /supaya 以便
2. apabila 当…时
3. ketika / tatkala 当
4. semasa/ sewaktu 在…期间/当
5. atau 或者
6. bahawa 且说
7. dan / serta 和
8. hingga 直到 /至
9. jika / jikalau/ kalau/ sekiranya/ seandainya如果
10. kecuali / melainkan 除了
11. kerana 因为
12. lalu 接着
13. malahan/ malah/ bahkan 而且/也
14. manakala 而
15. sambil 一边
16. sedangkan 实际上
17. semenjak 自从
18. sementara 而
19. sungguhpun /walaupun/ biarpun /meskipun 虽然
20. tetapi 但是
21. setelah 之后
22. sebaliknya 反而
23. walhal 其实

24. selagi 还是25. Sungguhpun...tetapi… /Walaupun...namun 虽然…但是
26. kian … kian / semakin...semakin /makin...makin 越…越…

27. Bagimana ...begitulah 怎样...那样
28. Baik...baik 无论...或是
29. Baik...mahupun 无论...还是
30. bukan sahaja..bahkan juga 不只..甚至
31. bukan sahaja...malahan 不但...而且
32. bukan sahaja...tetapi juga 不但...并且
33. daripada... lebih baik 以其...不如
34. entah...entah 说不定
35. Jangankan...pun 别说...也
36. sama ada...ataupun 是...或
37. sedangkan...inikan pula 即使...何况

1 comment: